FiskeVassdragene i Forfjord er Gårdselvassdraget, Forfjordelva og flere flotte fjellvann. I Gårdselvassdraget ble det for noen år siden gjennomført omfattende kultiveringstiltak med stamfiskopptak/utsetting av yngel av laks og sjøørret, samt tiltak i Gårdselva med bygging av terksler/gytebiotoper i hele elvas lengde. Gårdselva er det mest ettertraktede av sportsfiskerne av de to vassdragene. Fangsstatistikken for 2013 plasserer Gårdselvvassdraget som det 5. beste laksevassdraget i Nordland Fylke. Fiskeartene i Gårdselvvasdraget og Forfjordelva er laks, sjøørret og sjørøye.


Gårdselvvassdraget

Gårdselvvassdraget består av Gårdselva med innløpselvene Langvasselva, Finnsæterelva, Eideselva og Langvannet. Innløpselvene er utløpselver fra tils. 6 fjellvann. Gårdselva er fiskbar ca. 2,5 km fra fredet utløpssone ved sjøen til innløpselvene. Antall gode kulper/fiskeplasser i Gårdselva er ca. 40. Innløpselvene er fiskbar samlet ca. 3 km. Fiske etter anadrom fisk foregår i hovedsak i Gårdselva.

Fiskesesongen for Gårdselvvassdraget utenom Langvannet er fra 15. juni til 31. august. I Langvannet er fiskesesongen fra 15. juni til 14. september.

I perioden 15. juni til 30. juni er det satt en øvre grense på 3 lakser pr. fisker i fiskedøgnet i Gårdselvvassdraget.
I perioden fra og med 1. juli til og med 31. august kan det i Gårdselvvassdraget maksimalt fiskes 5 laks pr. fisker pr. fiskedøgn.
I vassdrag A (Gårdselva med sideelver) og B (Langvannet med innløpselv kan det samlet maksimalt fiskes 20 laks pr. fisker for hele fiskesesongen.
Årskvoten for hele fiskesesongen er satt til 450 laks.
Det er ikke fangstbegrensninger på sjøørret og sjørøye.

Det selges inntil 15 fiskekort pr. døgn i Gårdselva m/innløpselver. Det er ikke kortbegrensninger i Langvannet. Årsaken til begrensningene i antall fiskekort i døgnet er å gi fiskerne gode fangstmuligheter, og ikke minst gi fiskerne mulighet til å velge mellom kulpene/fiskeplassen uten at disse er opptatt av andre fiskere. I hele Gårdselvas lengde er det medstrøms rullerende fiske. Fiskerne har rett til å fiske alene og uforstyrret inntil en halv time i hver kulp. Rulleringen skjer hver hele og halve klokketime. For detaljer, se fiskereglene for vassdragene.


Forfjordelva

Vassdraget består av Forfjordelva med 1 innløpselv. Forfjordelva strekker seg fra sjøen i bunden av Forfjorden og gjennom Forfjorddalen i ca. 9 km. lengde. Elva er fiskbar ca. 4-5 km fra grense sjø/elv. Elva har 25-30 gode kulper/fiskeplasser.

Fiskesesongen for Forfjordelva er fra 1. juli til 31. juli.
Det er kun tillatt å fiske sjøørret og sjørøye.
Laks er ikke tillatt å fiske, og fanget laks skal tas forsiktig av kroken og settes ut igjen.
Det er ikke fangsfangsbegrensninger på sjøørret og sjørøye.

Det selges inntil 2 fiskekort pr. døgn i Forfjordelva.


Fjellvannene

Fjellvannene omfatter Trollvannet, øvre og nedre Resmålsvannene, Finnsætervannet, Knurrvannet og Durmålsvannet (se kart). I disse vannene er det ikke vanskelig å fange flott fjellørret, som vi anbefaler blir tilberedt og konsumert ved vannet både for smakens og opplevelsens skyld. Som det fremgår av oversikten nedenfor, er det fritt fiske for alle uten fiskekort i fjellvannene.


Fiskeregler

I tillegg til bestemmelser i lov om laksefiske og innlandsfiske og forskrifter for fiske i Nordland Fylke, har grunneierlaget fastsatt lokale fiskeregler for Forfjordvassdragene. Disse er det svært viktig at du laster ned og leser i sin helhet, før du drar på fisketur. Reglene gjelder blant annet hvilke krokstørrelser og minimum senetykkelse vi tillater, og dette kontrolleres av fiskevaktene gjennom hele fiskesesongen. Brudd på reglene medfører advarsel, bortvisning fra vassdraget, og mulig tap av adgang til å kjøpe fiskekort i Forfjordvassdragene i fremtiden. Grovere overtredelser vil konsekvent bli politianmeldt. Husk at det er til alles fordel å bevare en god fiskekultur i vassdragene.


Fiskekort

For fiske i vassdragene må du ha gyldig fiskekort som du kan kjøpe online og betale med kredittkort/betalingskort. Klikk her for å gå til bestillingssiden. Du kan også kjøpe fiskekort hos Vesterålen Villmarkssenter på Sortland, Naturpartner (76148888) eller Hans E. Furfjord (45603628). Se også 'Kart'. For å kjøpe fiskekort må du ha betalt den statlige fiskeravgiften. Ved kjøp av fiskekort online må du bekrefte at fiskeravgiften er betalt, og ved kjøp av fiskekort på utsalgssted må det forevises kvittering på betalt fiskeravgift før fiskekort kan utstedes. Fiskedøgnet varer fra kl. 19:00 til 19:00 neste dag.

Fra og med årets fiskesesong vil fiske i elvene ikke bli stanset ved lav vannstand. Istedet er det innført begrensinger i redskapsbruk. Ved lav vannstand er kun fluefiske tillatt. Det er satt opp vannstandsmåler under Gårdselv Bru. Ved vannstand på grønn sektor er det tillatt å fiske med både mark og flue. På rød sektor er kun fiske med flue tillatt. Fiskerne må selv følge med vannstanden på vannstandsmåleren, og innrette redskapsbruk etter vannstanden i elvene.

Du kan ringe vår informasjonstelefon (inntil videre 45603628) for å få nærmere informasjon om fiske i vassdragene. Du kan også ringe oss for å finne ut hvor hvor høy vannstanden er, og hvilke redskaper som er lovlige som en følge av det.Priser på fiskekort

Gårdselvassdraget utenom Langvannet:
Kr. 200,- pr. fiskedøgn.

Langvannet:
Kr. 100,- pr. fiskedøgn.

Forfjordelva:
kr. 100,- pr. fiskedøgn.

For alle vassdragene:
Barn mellom 12 og 16 halv pris.
Barn under 12 år fritt fiske.

Fjellvannene:
Fritt fiske for alle uten fiskekort.


Fangstrapportering

Alle fiskere må rapportere fangsten rett etter endt fiske, også om det ikke ble noen fangst. Dette er et krav vi stiller for å ha et faktagrunnlag å basere forvaltningen av bestandene på. Om du har kjøpt fiskekort på nettet, rapporterer du tilbake på samme websiden du kjøpte fiskekortet. Klikk her for fangstrapportering. Om du kjøpte fiskekortet ved et av utsalgsstedene, kan du rapportere fangsten på samme måte, eller fylle ut fangsrapportskjemaet som er en del av fiskekortet, og legge det i en av returkassene for fiskekort som er satt opp på parkeringsplassene ved Gårdselva, Forfjordelva og Langvasselva. Om du ikke rapporterer fangsten, vil du ikke kunne få kjøpe nytt fiskekort før fangsten på forutgående kort er rapportert.


Fiskevakter

Grunneierlaget har fiskevakter som fører oppsyn i Gårdselvassdraget og Forfjordelva gjennom hele fiskesesongen. Kontrollen omfatter at fiskerne har gyldig fiskeavgiftskort, fiskekort og lovlige fiskeredskaper. Fiskevaktene slår gjerne av en prat om gode fiskeplasser og øvrige forhold av interesse.