JaktFølgende regler for årets jaktsesong:
Det selges inntil 3 jaktkort pr. jaktdøgn. Bag-limit pr. jeger er 4 ryper og 3 orrfugl pr. jaktdøgn. Det kan maksimalt løses jaktkort for 2 etterfølgende dager. Nytt jaktkort kan ikke løses før det er gått like mange dager etter jaktdøgnet som døgnet jakten er foregått i. Årskvote pr. jeger er satt til maksimalt 15 ryper og 6 orrfugl.
Totalkvoten for jaktsesongen er 50 ryper og 15 orrfugl.

De store arealene (50 km2) og de alpine fjellformasjonene i Forfjorden gir opplevelsesrike jaktmuligheter. Deler av norgesmesterskapet i stående fuglehund arrangeres årlig her. Ved å løse jaktkort for småviltjakt, i tillegg til jegertrygdavgift, kan det drives småviltjakt i hele grunneierlagets område, bortsett fra i en nærmere angitt fredningssone. Det er ikke tillatt å trene hunder i fredningssonen, som beskrevet ovenfor, i tidsrommet fra 1. september til 31. desember. Som følge av at hele Hindøya er klassifisert som reinbeitedistrikt, er det i samsvar med gjeldende regler generell båndtvang for hund hele året. Ved jakt m/hund må sauerenhetsbevis for hunden forevises før jaktkort utstedes på utsalgsstedet. Ved kjøp av jaktkort på nettet må sauerenhetsbeviset medbringes og forevises på anmodning fra jaktkontrolører.

Småviltjakten følger offentlige jakttider for hver enkelt art. For rype og orrfugl er jakttiden i år fra 10. september til 23. desember.

Alle som jakter småvilt i Forfjord må kjøpe jaktkort i form av døgnkort. Det kan jaktes på alle jaktbare arter. Enhver som jakter i Forfjord plikter å innrapportere fangsten. Kjøpere av døgnkort fyller ut fangsrapportskjemaet som er en del av jaktkortet, enten på fangsrapportsiden på nettet, eller legger det i en av returkassene for jaktkort som er satt opp på parkeringsplassen ved Gårdselva eller Langvannet.

Last ned jaktregler her. Last ned kart over jaktområde og fredningsssone her.


Priser
Døgnkort:
Kr. 100,- pr. jaktdøgn uten hund.
Kr. 150,- pr. jaktdøgn med hund.
Jaktkort kan du løse på nettet her, eller i Forfjord hos Naturpartner, Ole Petter Bergland,(76148888/9860003)og Hans E. Furfjord (45603628). Kort må bestilles og avhentes dagen før mellom klokka 17 og 18. Om du har løst jaktkortet på internett, rapporterer du fangsten her. Fangstrapportering er obligatorisk.


Elgjakt

Elgen er en forholdsvis ny art i vårt område. Den første elgen som ble registrert i Forfjord var i 1963. Først på 1980-tallet ble det utlagt elgvald i Forfjord. Tellende areal i valdet er ca. 32000 dekar. Fellingskvoten siste år var 7 dyr. Elgstammen i hele regionen tilsier ikke vesentlige endringer av fellingskvotene de nærmeste årene. Elgjakten leies ut til jaktlag på åremål. Nåværende åremålsavtale utløper i 2016.