NaturreservaterFoto: Ansgar Aandahl, Miljøvernavd. v/Fylkesmannen i Nordland

Et naturreservat er et totalfredet område der både landskap og liv er fredet. I naturreservatene i Forfjorden gjelder regler som begrenser motorisert ferdsel, næringsvirksomhet, jakt og alle former for inngrep som forårsaker vesentlige endringer i landskapet.


Forfjorddalen Naturreservat

Forfjorddalen naturreservat har en av Nord-Europas eldste furuskoger, og den største og mest representative av de nordvestlige furuskogene i Norge. Enkelte fagfolk hevder at de eldste furutrærne i Skandinavia er i Forfjorddalen. Ei furu felt i mars 1980 ble aldersbestemt til 715 år (prof. B. Tveite, NISK.). Der står flere gamle kjemper i området, og nye undersøkelser som er underveis vil ta for seg trær som er enda eldre, så langt anslått til over 1000 år. Døde trær, som fortsatt står oppreist, kan dateres til tiden rundt slaget ved Hafrsfjord i 872, og representerer således en unik historisk kontinuitet.

Furuskogen har gitt navnet til fjorden og dalen, da det nordnorske ordet for furu er forra. I naturreservatet er det et mangfold av vegetasjonstyper. Under Blåberget er det både tørre furuskogsutforminger på ur og fuktige storbregne-bjørkeskog med furuinnslag. Rikere partier langs bekkene, gjerne bjørkeskog med rogn, gråor og osp, og med utforminger av både høgstaudetyper og lågurttyper. Dalføret har pga. sin utforming og representativitet av skogvegetasjonstyper og sin lave påvirkningsgrad, stor interesse i vernesammenheng.


Forfjord Naturreservat

Forfjord naturreservat har med sin svært godt markerte serie av randmorenerygger høy verneverdi både i regions- og landssammenheng. Reservatet er svært velegnet til ekskursjonsmål, og er viktig å bevare som et naturdokument på De Geer-morener. Tilsvarende moreneserie finnes ikke andre steder i fylket, og sannsynligvis heller ikke andre steder i landet. Alle grunnskoler i omegn drar på årlig ekskursjon hit i forbindelse med geografiundervisningen.